UMOWA – REGULAMIN

Ostatnia aktualizacja: 10 października 2018 r.

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NASTĘPUJĄCĄ UMOWĘ DOTYCZĄCĄ REGULAMINU (DALEJ „REGULAMIN” LUB „UMOWA”). W RAZIE BRAKU ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY NIE NALEŻY INSTALOWAĆ, UŻYWAĆ ANI W ŻADEN INNY SPOSÓB UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO OPROGRAMOWANIA ANI USŁUGI. NALEŻY NATYCHMIAST USUNĄĆ OPROGRAMOWANIE. JEŚLI OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO ZAKUPIONE U SPRZEDAWCY DETALICZNEGO, NALEŻY W CIĄGU 30 DNI ZWRÓCIĆ U NIEGO GRĘ WRAZ Z OPAKOWANIEM I INNYMI MATERIAŁAMI, KTÓRE ZOSTAŁY EWENTUALNIE DO NIEJ DOŁĄCZONE.

Jeśli w Regulaminie pojawiają się sformułowania „Firefly”, „my”, „nas”, „nasz” oraz „grupa firm Firefly”, oznaczają one podmiot Firefly Holdings Limited, w tym jego podmioty zależne, oddziały, filie lub firmy będące współwłasnością firmy Firefly Holdings Limited lub będące pod jej kontrolą. Jeśli w Regulaminie pojawiają się sformułowania typu „Użytkownik”, „jego”, „mu”, oznaczają one dowolnego użytkownika Gry lub Usługi (definicja poniżej).

Firma Firefly wydaje i obsługuje gry online, nazywane dalej indywidualnie lub zbiorowo „Grą”. Gra składa się z dwóch elementów: (a) oprogramowania wraz z dołączonymi do niego materiałami lub dokumentacją (pod wspólną nazwą „Aplikacja kliencka”) oraz (b) usług online („Usługi”) stanowiących własność firmy Firefly. Korzystanie z Usługi podlega niniejszemu Regulaminowi, który należy zaakceptować, zanim będzie można korzystać z Aplikacji klienckiej lub z Usługi.

 1. Przyznanie ograniczonej licencji na korzystanie z Usługi

Pod warunkiem wyrażenia zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz na stałe jego przestrzeganie, Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, uzyskując do niej dostęp za pomocą uwierzytelnionej i niezmodyfikowanej Aplikacji klienckiej. Użytkownik nie może korzystać z Usługi w żadnym innym celu ani w związku z żadnym innym oprogramowaniem, chyba że zostanie do tego upoważniony przez firmę Firefly.

 1. Dodatkowe ograniczenia licencji

Licencja przyznana Użytkownikowi w Sekcji 1 podlega ograniczeniom wyszczególnionym w Sekcji 1 oraz niniejszej Sekcji 2 (łącznie „Ograniczenia licencji”). Wszelkie sposoby korzystania z Usługi lub Aplikacji klienckiej, które są niezgodne z Ograniczeniami licencji zostaną uznane za naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących firmie Firefly w odniesieniu do Gry. Użytkownik oświadcza, że w żadnych okolicznościach NIE BĘDZIE:

  1. używać oszukańczych kodów, automatycznego oprogramowania (botów), kodów hakerskich, modów ani żadnego innego niezatwierdzonego oprogramowania firm i osób trzecich, baz danych ani skryptów przeznaczonych do zmodyfikowania działania Gry i/lub Usługi;
  2. wykorzystywać Gry ani żadnej z jej elementów, w tym między innymi Usługi, do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym między innymi do (a) gromadzenia jakiegokolwiek rodzaju walut, przedmiotów czy surowców używanych w Grze w celu ich sprzedaży poza Grą; ani (b) świadczenia usług w Grze w zamian za płatności dokonywane poza Grą, np. szybkie zdobywanie poziomów;
  3. sprzedawać, przekazywać w formie zabezpieczenia ani przekazywać reprodukcji Gry stronom trzecim w żaden sposób, na który nie udzielono wyraźnej zgody w niniejszym dokumencie, a także nie będzie wynajmować, czy wypożyczać Gry ani udzielać na nią licencji innym;
  4. używać żadnego niezatwierdzonego oprogramowania stron trzecich, które przechwytuje, „eksploruje” lub w jakikolwiek inny sposób gromadzi informacje z Gry lub Usługi, lub za jej pośrednictwem, a mowa tu między innymi o wszelkiego rodzaju oprogramowaniu odczytującym obszary wykorzystywane przez Grę do przechowywania informacji dotyczących postaci, wioski lub jakiejkolwiek innej treści lub aspektu środowiska gry, pod warunkiem jednak, że firma Firefly może zgodnie z własnym i wyłącznym uznaniem zezwolić na używanie określonych interfejsów Użytkownika dostarczonych przez strony trzecie;
  5. modyfikować ani przyczyniać się do modyfikowania jakichkolwiek plików stanowiących część Aplikacji klienckiej lub Usługi w żaden sposób, który nie został w sposób wyraźny zatwierdzony przez firmę Firefly;
  6. hostować, udostępniać ani opracowywać usług związanych z kojarzeniem par w ramach Gry czy Usługi, ani przechwytywać, emulować czy przekierowywać protokołów komunikacyjnych używanych przez firmę Firefly w żaden sposób i w żadnym celu, co dotyczy między innymi nieupoważnionej rozgrywki przez Internet, rozgrywki sieciowej lub rozgrywki w ramach sieci agregacji treści;
  7. ułatwiać nawiązywania, nawiązywać ani utrzymywać żadnych nieupoważnionych połączeń z Grą lub Usługą, w tym między innymi (a) żadnych połączeń z nieuprawnionymi serwerami, które emulują lub mają emulować Usługę, ani (b) żadnych połączeń korzystających z programów lub narzędzi, które nie zostały w wyraźny sposób zatwierdzone przez firmę Firefly;
  8. zakłócać ani pomagać w zakłócaniu działania (i) jakichkolwiek komputerów używanych do obsługi Usługi (zwanych „Serwerami”); ani (ii) w inny sposób utrudniać innym graczom korzystania z Gry. WSZELKIE PRÓBY ZMIERZAJĄCE DO ZAKŁÓCENIA DZIAŁANIA USŁUGI LUB UTRUDNIENIA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA APLIKACJI KLIENCKIEJ MOGĄ STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA KARNEGO I CYWILNEGO. Użytkownik oświadcza, że nie będzie naruszać żadnych obowiązujących praw ani przepisów w związku z korzystaniem z Aplikacji klienckiej lub z Usługi;
  9. odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować Gry, z wyjątkiem sytuacji i tylko pod warunkiem, że takie działanie jest w sposób wyraźny dozwolone obowiązującym prawem, stojącym w sprzeczności z niniejszym ograniczeniem;
  10. używać Gry lub Usługi w celu rozsyłania niechcianych wiadomości e-mail, w tym między innymi ofert promocyjnych lub reklam produktów lub usług.
 1. Wymogi związane z uprawnieniami i dostępem
  1. Użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią w swoim kraju zamieszkania. Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin we własnym imieniu i zgodnie z własnym uznaniem w imieniu do trzech (3) nieletnich osób, dla których jest rodzicem lub prawnym opiekunem i które upoważnia do korzystania z konta utworzonego przez siebie w ramach Usługi.
  2. W tej Grze rozgrywka odbywa się przez Internet za pośrednictwem Usługi udostępnianej przez firmę Firefly. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i przyznaje, że w jego gestii leży uzyskanie własnego połączenia internetowego oraz że odpowiada za regulowanie wszystkich opłat związanych z połączeniami telefonicznymi i internetowymi oraz z niezbędnym sprzętem, serwisowaniem, naprawami lub poprawkami, ponoszonych w związku z utrzymaniem łączności z Usługą.
 1. Własność

4.1 Wszystkie prawa i tytuły prawne związane z Grą (w tym między innymi z kontami użytkowników, tytułami, kodami komputerowymi, motywami, obiektami, postaciami, nazwami postaci, scenariuszami, dialogami, sloganami, lokalizacjami, koncepcjami, szatą graficzną, animacjami, dźwiękami, kompozycjami muzycznymi, efektami audiowizualnymi, sposobami obsługi, prawami osobistymi, wszelką powiązaną dokumentacją, „apletami” wchodzącymi w skład Aplikacji klienckiej, zapisami rozmów na czatach, wpisami na forum, pocztą e-mail w grze, informacjami dotyczącymi profilu postaci, wszelkimi treściami stworzonymi przez dowolnych użytkowników (takimi jak tarcze i popiersia), nagraniami rozgrywek zarejestrowanymi za pomocą Aplikacji klienckiej oraz z Aplikacją kliencką oraz z oprogramowaniem serwera) stanowią własność firmy Firefly lub jej licencjodawców. Gra oraz Usługa są chronione prawem angielskim oraz prawami międzynarodowymi i mogą zawierać określone materiały objęte licencją, w odniesieniu do których licencjodawcy firmy Firefly mogą egzekwować swoje prawa w razie jakiegokolwiek naruszenia warunków niniejszej Umowy.

4.2 Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Gra oraz treści używane w Grze i w związku z nią są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi prawami własności, którymi dysponuje firma Firefly lub jej dostawcy. Wymienione tytuły prawne są ściśle zastrzeżone i Użytkownik nie nabywa żadnych z wymienionych praw, wyraźnych lub dorozumianych, poza prawami wyraźnie przyznanymi na mocy niniejszego Regulaminu.

 1. Konto, nazwa użytkownika i hasło

Aby móc grać w Grę, Użytkownik musi skonfigurować konto („Konto”), przechodząc procedurę rejestracji. Podczas procedury rejestracji Użytkownik może zostać poproszony o utworzenie profilu i wybranie niepowtarzalnej nazwy użytkownika oraz hasła (łącznie „Dane do logowania”). Podczas tworzenia Konta firma Firefly może wymagać od Użytkownika podania określonych danych osobowych. Użytkownik zgadza się podać na żądanie firmy Firefly ścisłe informacje oraz zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania tych informacji, gdy ulegną zmianie. Niespełnienie tych warunków może zaskutkować zawieszeniem lub zamknięciem Konta. Użytkownik nie może udostępniać Konta ani Danych do logowania osobom innym niż te, które zostały wyraźnie wyszczególnione w niniejszym dokumencie. Wszelkie dane osobowe przekazywane nam w ten sposób są objęte naszą Polityką prywatności.

 1. Brak praw własności do Konta

NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI ORAZ POTWIERDZA, ŻE NIE PRZYSŁUGUJĄ MU ŻADNE PRAWA WŁASNOŚCI ANI UDZIAŁY WE WŁASNOŚCI W ZWIĄZKU Z KONTEM, A TAKŻE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI ORAZ POTWIERDZA, ŻE WSZELKIE PRAWA ZWIĄZANE Z KONTEM PRZYSŁUGUJĄ NA ZAWSZE I SŁUŻĄ KORZYŚCI FIRMY FIREFLY.

 1. Zawieszenie/usunięcie Konta

FIRMA FIREFLY MOŻE ZAWIESZAĆ, ZAMYKAĆ, MODYFIKOWAĆ LUB USUWAĆ KONTA W DOWOLNYM MOMENCIE, Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY LUB BEZ PRZYCZYNY, POWIADAMIAJĄC UŻYTKOWNIKA LUB NIE O TYM FAKCIE. W ramach wyjaśnienia, a nie ograniczenia — większość przypadków zawieszenia, zamknięcia i/lub usunięcia kont jest wynikiem naruszenia warunków niniejszego Regulaminu.

 1. Kodeks postępowania

8.1 Podobnie jak we wszystkie działania, również korzystaniem z Gry oraz z Usługi rządzą pewne zasady. Do tych zasad („Kodeksu postępowania”), utrzymywanych i egzekwowanych wyłącznie przez firmę Firefly, muszą stosować się wszyscy użytkownicy. Użytkownik ma obowiązek poznania, zrozumienia oraz przestrzegania niniejszego Kodeksu postępowania. Poniższe zasady nie mają być wyczerpujące i firma Firefly zastrzega sobie prawo do ustalania, które zachowania uznaje za niezgodne z duchem Gry oraz stosowania takich środków dyscyplinarnych, jakie uzna za odpowiednie, z zamknięciem i usunięciem Konta włącznie. Firma Firefly zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego Kodeksu postępowania w dowolnym momencie.

8.2 Zasady związane z nazwami i etykietami tworzonymi przez Użytkownika.

Każdy użytkownik może tworzyć w ramach gry nazwy i etykiety, które będą widoczne dla wszystkich graczy. Są to między innymi: nazwy graczy, nazwy wiosek, nazwy miast, nazwy zamków, nazwy forów, nazwy i motto frakcji, domów sojuszu, klanów i plemion. Gdy Użytkownik zdecyduje się na utworzenie nazwy lub etykiety, którą mogą zobaczyć inni gracze korzystający z Gry lub Usługi, musi przestrzegać następujących wytycznych, a także zwykłych zasad przyzwoitości. Jeśli firma Firefly uzna taką etykietę za obraźliwą lub niewłaściwą, może według własnego i wyłącznego uznania zmienić tę nazwę, usunąć etykietę i/lub zawiesić lub przerwać udostępnianie Usługi Użytkownikowi. Nie wolno w szczególności używać nazw:

  1. które są własnością innej osoby, jeśli Użytkownik usiłuje podszyć się pod tę osobę, w tym między innymi pod „urzędników” lub innych pracowników lub przedstawicieli firmy Firefly;
  2. które zawierają wulgaryzmy lub są w inny sposób obraźliwe, szkalujące, nieprzyzwoite, nienawistne lub niedopuszczalne ze względów rasowych, etnicznych lub innych;
  3. do których prawa mają inne osoby lub podmioty i użyto ich bez pisemnej zgody tych osób lub podmiotów;
  4. które należą do popularnej osoby publicznej, znakomitości lub osobowości medialnej;
  5. które są znakami towarowymi lub usługowymi, zawierają takie znaki lub są do nich znacząco podobne, bez względu na to, czy te znaki są zastrzeżone;
  6. które przynależą do postaci religijnej lub bóstwa;
  7. które są związane z narkotykami, seksem, alkoholem lub działalnością przestępczą;
  8. które odnoszą się do ikon popkultury lub znanych osobistości.

8.3 Zasady związane z „Czatem” oraz z interakcjami pomiędzy użytkownikami.

Komunikowanie się z innymi użytkownikami oraz z przedstawicielami firmy Firefly za pomocą dostępnych w Grze forów, zarówno pisemnie, jak i głosowo oraz wszelkimi innymi metodami, stanowi nieodłączną część Gry oraz Usługi i objęte jest wspólną nazwą — „Czat”. Biorąc udział w Czacie, Użytkownik nie może:

  1. Przesyłać ani publikować treści czy sformułowań, które zgodnie z własnym i wyłącznym uznaniem firmy Firefly zostaną zakwalifikowane jako obraźliwe, w tym między innymi treści lub sformułowań niezgodnych z prawem, szkodliwych, zawierających pogróżki, obraźliwych, napastliwych, szkalujących, wulgarnych, nieprzyzwoitych, nienawistnych, nacechowanych seksualnie lub niedopuszczalnych ze względów rasowych, etnicznych lub innych. Użytkownik nie może również celowo używać błędnej pisowni lub pisowni alternatywnej w celu obejścia wyżej wymienionych ograniczeń dotyczących treści i sformułowań.
  2. Podejmować jakichkolwiek działań powodujących zakłócenia w użytkowaniu Czatu (np. powodujących przewijanie ekranu Czatu z prędkością uniemożliwiającą innym użytkownikom czytanie) ani konfigurować makr z dużą ilością tekstu, których użycie może zakłócać normalny przebieg Czatu.
  3. Zakłócać normalnego przebiegu rozmów na Czacie ani prowadzić innych działań mających negatywny wpływ na innych użytków, w tym między innymi zamieszczać treści promocyjnych i/lub reklamujących towary i usługi dostępne poza Grą.
  4. Wysyłać wielokrotnie do jednego z użytkowników niechcianych lub niemile widzianych wiadomości ani wielokrotnie zamieszczać podobnych do siebie wiadomości w obszarze Czatu, co dotyczy między innymi ciągłych reklam, mających na celu sprzedawanie towarów lub usług.
  5. Ujawniać ani publikować danych osobowych innych użytkowników w Grze ani w witrynach internetowych i na forach związanych z Grą. Wyjątek stanowi ujawnienie przez Użytkownika własnych danych osobowych w prywatnej wiadomości skierowanej do jednego użytkownika.
  6. Napastować, grozić czy prześladować innych użytkowników Gry ani wprawiać ich w zakłopotanie, sprawiać im przykrości, zwracać na nich uwagę w sposób niepożądany ani powodować u nich zakłopotania.
  7. Brać udziału w jakichkolwiek działaniach, które zgodnie z własnym i wyłącznym uznaniem firmy Firefly skutkują lub mogą skutkować „oszukaniem” pełnoprawnego użytkownika lub pozbawieniem go przedmiotów, zasobów lub jakichkolwiek innych elementów, które ten użytkownik zdobył poprzez upoważnione korzystanie z Gry.
  8. Podszywać się pod rzeczywiste osoby, w tym między innymi pod przedstawicieli lub pracowników firmy Firefly, ani komunikować się w ramach Gry w sposób mający na celu przekonanie innych osób, że wiadomość Użytkownika jest komunikatem serwera lub została zamieszczona przez przedstawiciela lub pracownika firmy Firefly.

8.4 Zasady związane z graniem w Grę.

Firma Firefly wprowadza ścisłe reguły rządzące rozgrywką. Firma Firefly uważa większość zachowań za część Gry, a nie za nękanie. Do tych zachowań należą między innymi: atakowanie, przejmowanie i burzenie własności w grze należącej do innych graczy. W Grze pojawia się element bezpośredniej konfrontacji pomiędzy graczami, dlatego gdy Użytkownik zostanie zaatakowany, powinien raczej zadbać o zapewnienie sobie ochrony w obszarach, w których inni gracze mogą go zaatakować, zamiast zwracać się z tym do przedstawicieli dostępnej podczas gry obsługi klienta firmy Firefly. Niezależnie od powyższego, niektóre działania mogą wykraczać poza zachowania „fair play” i wówczas stanowią one poważne naruszenie niniejszego Regulaminu. Takie zachowania to między innymi:

  1. Wykorzystywanie błędów strukturalnych, funkcji, które nie zostały udokumentowane i/lub usterek programistycznych w celu uzyskania dostępu do działań, które w inny sposób są niedostępne lub w celu uzyskania przewagi nad innymi graczami.
  2. Zachowania zakazane w niniejszym Regulaminie.
  3. Wszelkie zachowania, które są przez firmę Firefly uznawane za sprzeczne z „duchem” Gry.
 1. Bezpieczeństwo Danych do logowania

Użytkownik odpowiada za zachowanie w tajemnicy Danych do logowania oraz odpowiada za wszelkie przypadki użycia Danych do logowania, bez względu na to, czy udzielił na to zgody. W przypadku, gdy Użytkownik dowiedział się o naruszeniu zasad bezpieczeństwa lub ma powody podejrzewać naruszenie takich zasad, co dotyczy między innymi utraty, kradzieży lub nieupoważnionego ujawnienia Danych do logowania, powinien natychmiast powiadomić o tym firmę Firefly, wysyłając wiadomość e-mail pod adres dataprotection@fireflyworlds.com

 1. Łatki i aktualizacje

Firma Firefly zastrzega sobie prawo do wprowadzania lub udostępniania łatek, aktualizacji i modyfikacji do Gry w zależności od potrzeb. Aby dalej korzystać z Gry, Użytkownik ma obowiązek instalowania tego rodzaju łatek, aktualizacji i modyfikacji do Gry. W związku z tym firma Firefly może co jakiś czas przeprowadzać bez wiedzy lub konieczności uzyskania zgody Użytkownika zdalne aktualizacje Gry, w tym między innymi Aplikacji klienckiej, a Użytkownik udziela niniejszym firmie Firefly zgody na wprowadzanie lub dostarczanie tego rodzaju łatek, aktualizacji i modyfikacji do Gry.

 1. Posiadanie/sprzedawanie Konta lub przedmiotów wirtualnych oraz kupowanie przedmiotów wirtualnych.

11.1 Firma Firefly nie uznaje przekazywania Kont w Grze. Użytkownik nie może kupić, sprzedać, podarować ani wymienić żadnego Konta, ani nie może oferować kupna, sprzedaży, podarowania ani wymiany żadnego Konta, a wszelkie tego rodzaju próby nie będą miały mocy prawnej. Firma Firefly jest właścicielem, licencjodawcą lub posiadaczem innych praw do wszelkich treści pojawiających się w Grze. Użytkownik zgadza się, że nie posiada żadnych praw ani tytułów do żadnych treści tego rodzaju, w tym między innymi do elementów w Grze oraz elementów związanych z grą, takich jak między innymi: „Karty strategiczne”, „Punkty kart”, „Żetony Premium”, korony Firefly, floreny Firefly, klejnoty Firefly i trajany Firefly pojawiające się w Grze lub pochodzące z Gry. Dotyczy to również wszelkich innych atrybutów związanych z Kontem lub przechowywanych w Usłudze, chyba że w niniejszym Regulaminie ustalono inaczej. Firma Firefly może co jakiś czas przekazywać Użytkownikowi bezpłatne elementy w Grze (w ramach promocji lub innych działań), jednak nie ma takiego obowiązku i może zgodnie z własnym uznaniem zawiesić lub wycofać prawo Użytkownika do uzyskiwania w ten sposób elementów w Grze.

11.2 Firma Firefly nie uznaje żadnych przypadków rzekomego przenoszenia własności wirtualnej poza Grą ani rzekomej sprzedaży, darowania lub wymiany w „świecie rzeczywistym” jakichkolwiek elementów pojawiających się w Grze lub z niej pochodzących. Zgodnie z powyższym, Użytkownik nie może sprzedawać za „prawdziwe” pieniądze elementów z Gry ani elementów związanych z Grą, w tym między innymi: Kart strategicznych, Punktów kart, Żetonów Premium, koron Firefly, florenów Firefly, klejnotów Firefly ani trajanów Firefly, ani wymieniać tych elementów czy koron Firefly, florenów Firefly, klejnotów Firefly ani trajanów Firefly poza Grą na inne korzyści.

11.3 Jeśli Użytkownik zechce nabyć elementy przeznaczone do użytku w Grze (lub elementy powiązane z Grą, w tym między innymi Karty strategiczne, Punkty kart i Żetony Premium), może to zrobić wyłącznie za pomocą koron Firefly, florenów Firefly, klejnotów Firefly lub trajanów Firefly. Korony Firefly, floreny Firefly, klejnoty Firefly i trajany Firefly można zakupić za pomocą karty kredytowej lub innych systemów płatności obsługiwanych przez strony trzecie, o których Użytkownik jest co jakiś czas powiadamiany. Podczas przekazywania płatności za korony Firefly, floreny Firefly, klejnoty Firefly lub trajany Firefly firma Firefly lub inny dostawca poprosi Użytkownika o przekazanie określonych informacji związanych z płatnością, w tym między innymi danych karty kredytowej oraz innych informacji. Podczas dokonywania zakupu Użytkownik za każdym razem potwierdza i poświadcza, że (i) jest osobą w wieku uprawniającym do zawarcia wiążącej umowy lub ma ukończone 18 lat (w zależności od tego, która z tych wartości jest większa) oraz (ii) że jest uprawniony do korzystania z wybranej metody płatności. Wszelkie informacje podane w trakcie realizacji transakcji będą traktowane przez firmę Firefly w sposób opisany w naszej Polityce prywatności, https://fireflyworlds.com/privacy-policy-pl/. Użytkownik zgadza się uregulować wszelkie należności wynikające z działań Użytkownika oraz wszelkich innych użytkowników Konta Użytkownika oraz użycia jego karty kredytowej (lub odpowiednio innych mechanizmów płatniczych). Użytkownik jest również zobowiązany do uiszczenia wszelkich obowiązujących podatków związanych z zakupem.

11.4 W celu uniknięcia wątpliwości, korony Firefly, floreny Firefly, klejnoty Firefly i trajany Firefly: (i) nie mogą być przekazywane, sprzedawane ani wymieniane na pieniądze, towary ani usługi; (ii) nie mają wartości pieniężnej; (iii) nie stanowią waluty ani własności; (iv) wygasną (jeśli nie zostaną wykorzystane w celu nabycia elementów w Grze) po upływie 90 dni od zakupu; oraz (v) nie podlegają zwrotom, chyba że Użytkownik anuluje zakup w dowolnym momencie przed otrzymaniem powiadomienia o pomyślnym dodaniu koron Firefly, florenów Firefly, klejnotów Firefly lub trajanów Firefly do Konta Użytkownika.

 1. Zmiany w Umowie dotyczącej Regulaminu lub w Grze

Firma Firefly zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania, uzupełniania lub usuwania dowolnych z zasad i postanowień niniejszej Umowy zgodnie z własnym i wyłącznym uznaniem i w dowolnym momencie (dotyczy to między innymi zasad dostępu, dostępności dowolnych funkcji Gry lub Usługi, harmonogramu dostępności, treści, danych, oprogramowania lub sprzętu niezbędnego do uzyskania dostępu do Gry lub Usługi) bez obowiązku wcześniejszego powiadamiania, jednak pod warunkiem, że istotne zmiany (zgodnie z własnym i wyłącznym uznaniem firmy Firefly) zostaną opublikowane w następujący sposób: firma Firefly przekaże Użytkownikowi powiadomienie o tego rodzaju zmianach w ramach procedury wprowadzania łatki lub wysyłając wiadomość e-mail, publikując wpis w witrynie internetowej, generując okno podręczne lub komunikat w Grze. Jeśli jakiekolwiek przyszłe zmiany w niniejszej Umowie będą dla Użytkownika nie do zaakceptowania lub sprawią, że Użytkownik nie będzie spełniać warunków tej Umowy, Użytkownik musi niezwłocznie zaprzestać korzystania z Gry oraz Konta. Dalsze korzystanie z Gry po jakichkolwiek zmianach w niniejszej Umowie oznacza całkowite i nieodwołalne zaakceptowanie przez Użytkownika wszelkich tego rodzaju zmian. Firma Firefly może w dowolnym momencie zmienić, zmodyfikować, zawiesić lub wycofać z użycia jakikolwiek aspekt Gry. Firma Firefly może również nałożyć ograniczenia na niektóre funkcję lub ograniczyć Użytkownikowi dostęp do części lub całości Gry bez powiadomienia ani zobowiązań.

 1. Zakończenie obowiązywania

Niniejsza Umowa jest ważna aż do zakończenia jej obowiązywania. Użytkownik może spowodować zakończenie obowiązywania tej umowy, zamykając Konto i nie korzystając z Aplikacji klienckiej. W razie zakończenia obowiązywania lub naruszenia niniejszej Umowy Użytkownik traci prawo do wszelkich uiszczonych płatności i przyjmuje do wiadomości, że traci wszelką używaną w Grze walutę i wszelkie elementy, w tym między innymi „korony Firefly”, „floreny Firefly”, „klejnoty Firefly” „trajany Firefly”, „Karty”, „Pakiety kart”, „Żetony Premium”, „Punkty kart”, „elementy w Grze” oraz „zaproszenia do gry”. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu jakichkolwiek kwot przedpłaconych za pośrednictwem Konta przed zakończeniem obowiązywania niniejszej Umowy. Firma Firefly może zakończyć obowiązywanie niniejszej Umowy bez konieczności powiadomienia poprzez zamknięcie konta, zgodnie z ustaleniami w części 7. Postanowienia zawarte w sekcjach 4, 7, 11 oraz 14–20 będą nadal w mocy po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy.

 1. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

GRA ORAZ USŁUGA SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SĄ, A FIRMA FIREFLY NIE UDZIELA GWARANCJI, ŻE GRA LUB USŁUGA BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE, ŻE SĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ SKORYGOWANE ANI ŻE GRA LUB USŁUGA SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. FIRMA FIREFLY W SPOSÓB WYRAŹNY WYŁĄCZA WSZELKIEGO RODZAJU WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE POKUPNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA ORAZ GWARANCJĘ NIENARUSZANIA PRAW.

 1. Czas trwania Usługi

Firma Firefly nie gwarantuje, że będzie stale oferować dostęp do Usługi lub obsługiwać Grę. Zgodnie z własnym uznaniem firma Firefly może przestać świadczyć którąkolwiek lub wszystkie usługi oferowane w związku z Grą (dotyczy to również dostępu do Usługi oraz wszelkich funkcji i składników Gry), zakończyć obowiązywanie niniejszego Regulaminu oraz znieść wszelkie prawa lub licencje udzielone w niniejszym dokumencie i zamknąć wszystkie Konta. Firma Firefly może poinformować o takim zakończeniu obowiązywania z 90-dniowym wyprzedzeniem w dowolny z następujących sposobów: (i) podczas logowania Użytkownika do Konta; (ii) w powiadomieniu w witrynie internetowej firmy Firefly [https://www.fireflyworlds.com]; (iii) poprzez pocztę elektroniczną; lub (iv) w inny sposób, który firma Firefly uzna za stosowny sposób poinformowania Użytkownika o takim zakończeniu. Jeśli firma Firefly zakończy obowiązywanie niniejszego Regulaminu w sposób zgodny z opisem w niniejszej sekcji, Użytkownik nie będzie upoważniony do otrzymania zwrotu jakichkolwiek kwot przedpłaconych za pośrednictwem Konta (w tym kwot, za które zakupiono korony Firefly, floreny Firefly, klejnoty Firefly lub trajany Firefly).

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

FIRMA FIREFLY ANI JEJ PODMIOTY NADRZĘDNE, ZALEŻNE, LICENCJODAWCY CZY PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNE ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z: (A) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z GRY LUB USŁUGI, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ REPUTACJI, PRZESTOJE W PRACY, AWARIE CZY WADLIWE DZIAŁANIE KOMPUTERÓW; (B) USZKODZEŃ LUB STRAT ZWIĄZANYCH Z POSTACIAMI, KONTAMI, STATYSTYKAMI, ZASOBAMI LUB DANYMI W PROFILU UŻYTKOWNIKA; (C) PRZERW W DOSTĘPIE DO USŁUGI, W TYM MIĘDZY INNYMI ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁANIU USŁUGODAWCY INTERNETOWEGO, AWARII OPROGRAMOWANIA LUB SPRZĘTU ORAZ WSZELKICH INNYCH ZDARZEŃ, MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ UTRATĘ DANYCH LUB ZAKŁÓCENIA W DZIAŁANIU USŁUGI. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA FIREFLY NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI INNYCH OSÓB ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, TYPOWE LUB NASTĘPCZE ANI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKI UTRATY ZYSKÓW LUB REPUTACJI.

 1. Siła wyższa

Firma Firefly nie ponosi odpowiedzialności za żadne opóźnienia lub niedopełnienia obowiązków wynikające z przyczyn będących poza kontrolą firmy Firefly, w tym między innymi za niedopełnienie obowiązków z powodu zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności lub przyczyn niezależnych od firmy Firefly, takich jak klęski żywiołowe, wojny, działania terrorystyczne, zamieszki, embarga, działania władz cywilnych lub wojskowych, pożary, powodzie, wypadki, zamachy lub brak środków transportu, paliw, energii, siły roboczej lub materiałów.

 1. Oświadczenia

Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości i zgadza się na poniższe warunki:

18.1 PODCZAS DZIAŁANIA GRA MOŻE MONITOROWAĆ PAMIĘĆ RAM URZĄDZENIA I/LUB CZYNNOŚCI PROCESORA POD KĄTEM URUCHAMIANIA RÓWNOCZEŚNIE Z GRĄ NIEUPRAWNIONYCH PROGRAMÓW STRON TRZECICH. „NIEUPRAWNIONY PROGRAM STRONY TRZECIEJ” ZOSTAJE TU NINIEJSZYM ZDEFINIOWANY JAKO DOWOLNE OPROGRAMOWANIE STRONY TRZECIEJ, KTÓREGO UŻYWANIE RÓWNOCZEŚNIE LUB W POŁĄCZENIU Z GRĄ STANOWI NARUSZENIE POSTANOWIEŃ SEKCJI 1, 2, 8 LUB 9. W PRZYPADKU WYKRYCIA PRZEZ GRĘ NIEUPRAWNIONEGO PROGRAMU STRONY TRZECIEJ FIRMA FIREFLY MOŻE (a) PRZEKAZAĆ FIRMIE FIREFLY INFORMACJE, W TYM MIĘDZY INNYMI NAZWĘ KONTA, SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKRYTEGO NIEUPRAWNIONEGO PROGRAMU STRONY TRZECIEJ ORAZ DATĘ I GODZINĘ WYKRYCIA NIEUPRAWNIONEGO PROGRAMU STRONY TRZECIEJ; I/LUB (b) SKORZYSTAĆ Z DOWOLNEGO LUB WSZYSTKICH SWOICH PRAW UZYSKANYCH W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY BEZ KONIECZNOŚCI WCZEŚNIEJSZEGO POWIADAMIANIA UŻYTKOWNIKA.

18.2 PODCZAS DZIAŁANIA GRY FIRMA FIREFLY MOŻE UZYSKIWAĆ PEWNE DANE IDENTYFIKACYJNE ZWIĄZANE Z URZĄDZENIEM ORAZ SYSTEMEM OPERACYJNYM, W TYM MIĘDZY INNYMI INFORMACJE DOTYCZĄCE DYSKÓW TWARDYCH, PROCESORA, ADRESÓW IP ORAZ SYSTEMÓW OPERACYJNYCH. DANE TE SŁUŻĄ DO USPRAWNIANIA DZIAŁANIA GRY I/LUB USŁUGI I MOGĄ SŁUŻYĆ DO NADZORU PRZESTRZEGANIA I REALIZACJI POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY.

18.3 Firma Firefly może zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności [https://fireflyworlds.com/privacy-policy-pl/] ujawnić bez konieczności powiadamiania Użytkownika jego adresy protokołu internetowego (IP), dane osobowe, zapisy czatów oraz inne informacje dotyczące Użytkownika i jego działań na żądanie organów ochrony porządku publicznego, w ramach nakazu sądowego lub innych procedur prawnych.

18.4 FIRMA FIREFLY MOŻE MONITOROWAĆ, REJESTROWAĆ, PRZEGLĄDAĆ, MODYFIKOWAĆ I/LUB UJAWNIAĆ SESJE CZATU UŻYTKOWNIKA BEZ KONIECZNOŚCI POWIADAMIANIA GO O TYM W CELU SPRAWDZANIA ZGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH NIEWŁAŚCIWEGO JĘZYKA, NAPASTOWANIA LUB W CELU PODPORZĄDKOWANIA SIĘ ORGANOM ŚCIGANIA, A UŻYTKOWNIK WYRAŻA NINIEJSZYM ZGODĘ NA TEGO RODZAJU MONITOROWANIE, REJESTROWANIE, PRZEGLĄDANIE, MODYFIKOWANIE I/LUB UJAWNIANIE. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Firefly nie ma obowiązku monitorowania Czatu, a Użytkownik korzysta z Czatu na własne ryzyko.

 1. Zadośćuczynienie

W przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy przez Użytkownika, Użytkownik zgadza się, że firma Firefly poniesie nieodwracalne straty, jeśli ta Umowa nie zostanie wyegzekwowana, w związku z tym Użytkownik zgadza się, że firma Firefly będzie upoważniona, bez konieczności złożenia jakichkolwiek zabezpieczeń lub dowodów poniesionych szkód, do otrzymania odpowiedniego zadośćuczynienia za naruszenie warunków niniejszej Umowy, oprócz innych zadośćuczynień tego rodzaju, do których firma Firefly może być upoważniona niezależnie, zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku wszczęcia przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek sporu sądowego w związku z niniejszą Umową oraz zgodnie z postanowieniami sekcji 19, strona wygrana w takim sporze będzie upoważniona do otrzymania od drugiej strony zwrotu wszelkich kosztów, opłat za obsługę prawną oraz innych wydatków poniesionych przez wygraną stronę w związku ze sporem sądowym.

 1. Rozwiązywanie sporów i prawo właściwe

20.1 Prawem właściwym w odniesieniu do niniejszej Umowy, wszystkich wynikających z niej kwestii oraz rozwiązań sporów opisanych poniżej jest prawo angielskie, z wyjątkiem sytuacji, gdy postanowienia prawa oraz inne obowiązujące zasady prawne stoją ze sobą w sprzeczności.

20.2 Strony nieodwołalnie poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich w kwestii rozwiązywania sporów wynikających z niniejszej Umowy.

 1. Różne

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub z dowolnej przyczyny niemożliwe do zastosowania, to postanowienie zostanie uznane za wykluczone z niniejszej Umowy i nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niniejsza Umowa dotycząca Regulaminu jest kompletnym i wyłącznym sformułowaniem umowy pomiędzy Użytkownikiem a firmą Firefly w kwestiach związanych z Grą i Usługą. Ponadto niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy oraz umowy pochodzące z tego samego okresu, zarówno te zawarte w formie ustnej, jak i pisemnej, a także wszelkie inne porozumienia dotyczące odnośnych kwestii zawarte pomiędzy Użytkownikiem a firmą Firefly. Niniejsza Umowa może być modyfikowana wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Użyte tutaj nagłówki sekcji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie należy przypisywać im żadnych skutków prawnych.

NINIEJSZYM POŚWIADCZAM PRZECZYTANIE I ZROZUMIENIE PRZEZE MNIE POWYŻSZEJ UMOWY DOTYCZĄCEJ REGULAMINU I ZGADZAM SIĘ, ŻE KORZYSTANIE PRZEZE MNIE Z GRY ORAZ Z USŁUGI STANOWI POŚWIADCZENIE UZNANIA, ŻE ZASADY I WARUNKI PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ UMOWIE DOTYCZĄCEJ REGULAMINU SĄ DLA MNIE WIĄŻĄCE. Ponadto oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią w swoim kraju zamieszkania lub że jestem osobą niepełnoletnią, ale posiadam zgodę mojego przedstawiciela prawnego (rodzica lub opiekuna) na zawarcie niniejszej Umowy.

© 2019 FIREFLY HOLDINGS LIMITED. Wszelkie prawa zastrzeżone.